Leszokni a dohányzásról, és menjen a hintaszékhez


A teste, a lelke egy volt vele. Magas homlokáról, sasszeméről mindenki az anyjára ismert.

Leszokni a dohányzást, menjen a hintaszékhez

Az öreg Károly - őt is így hívták - egykor híres szobrász volt, kiről egy darab óta sem a társulattudósítások, sem a napilapok személyhírei nem hoztak semmi hírt. Pár év előtt még tagja volt több képzőművészeti és irodalompártoló társaságnak, azután megunta a tagsági díjak fizetését, zsémbelődött a tűrhetetlen reprezentálásokra, és kimaradt mindenünnen.

Az egyesületi könyvek nagy, vonalozott lapjain kihúzták a nevét, s szép betűkkel melléje írták: kimaradt.

leszokni a dohányzásról, és menjen a hintaszékhez

Az öreg járása roskatag lett. Vésőit eldobta, szobrait és tervvázlatait felvitette a padlásra, s a márványtömböket belepte a vastag, közönyös por. Házisapkát csináltatott magának, s rogyó léptekkel, ásítozva járkált a kihalt portán.

ZEKE LÁSZLÓ: DE HOL A LÉLEK FOGKEFÉJE?

Mindenütt halálos csend volt. Fia Párizsban tanult. A rendetlen műteremben nem csengett és kacagott a dallamos márvány, mely dacos kedvvel, de vajszerű lágysággal engedett a tolakodó vésőnek. A legyek zsibongtak benne. Reggeltől estig tétlenül járkált a házban, mint egy nyugalmat nem találó vadállat, s unalmában százszor is útba ejtette az elhagyott műtermet. Mindennap eltávolított valamit belőle.

A múlttal való szakítás lassan, de végzetesen és halálos bizonyossággal következett be. A mintákat összetörte, a fehér, könnyű munkakabátokat elajándékozgatta, s végre az egész termet átalakította kártyázó szobává. A régi barátait unta, s azok viszont őt nem állhatták. Talált helyettük olyanokat, akik százával ajánlkoznak az összetört nagyságoknak: dologtalan pénzkirályokat, tartalmatlan naplopókat, magához hasonló és menjen a hintaszékhez kiábrándultakat, akikkel borozgatva eltölthette a végtelennek látszó napokat.

Fiát nagyon szerette. Zsenge gyermekkorától fogva vele beszélgetett, és ő vezette be őt a művészet titkaiba. Diákkorában nagy sétákat tett vele a szagos mezőkön, az ébredő tarlókon, s lelkesedve magyarázta neki, mint szelídíti meg és menjen a hintaszékhez diadalmas ember a makrancos göröngyöt.

Megvárták a nap felkeltét, aztán hazamentek. A parasztok idegenkedő tisztelettel emeltek kalapot a két furcsa, fakó bársonykabátban járó úriember előtt, s titokzatosan súgták egymás fülébe: - A művészek Reggel otthon, a kertben megteáztak, azután felkötötték poros, fehér kötőjüket, s fütyülve, oly könnyedén, mintha csak kőművesmunkát végeztek volna, vágták a fehér, csengő anyagot.

Eközben a park lombjaiban felébredtek a madarak, s az első madárszóval rendszerint belépett Károly anyja, hogy köszöntse a javíthatatlan reggeli munkásokat. Az leszokni a dohányzásról, ha jól vált le a törmelék, kacagott, mint egy pákosztos diák, s bukfencet hányt a földön. A kopott szalonkabát csupa por lett. A cigarettafüsttől alig látták egymást. Négy év után leszokni a dohányzásról lépett a fiatal Károly a szülői házba.

  • Online videó, hogyan lehet gyorsan leszokni a dohányzásról
  • A nótával azután elálmosodtak mind a ketten, aludni mentek.
  • Segít egy narkológus a dohányzásról való leszokásban
  • VadászFórum Leszokni a dohányzást, menjen a hintaszékhez

A hosszú, fekete redingotban soványabbnak és sápadtabbnak látszott, mint azelőtt, s úgy tetszett, mintha valami szigor borulna sötét fürtjei közül kikandikáló nagy homlokára.

Orra nyúltabb s arca férfiasabb és erősebb kifejezésű lett. Szemében tetterő égett. Az öreg közönyös dolgokról beszélgetett vele, leszokni a dohányzásról a kocsi hazafelé gördült. Károly a viszontlátás izgatottságától alig jutott szóhoz, s röviden, határozottan felelt. Károly összerezzent, s meglátszott rajta, hogy másról szeretett volna beszélni. Minden porcikájában még a lázas párizsi év művészi izgalma vonaglott.

Mikor a kocsi megállt a zöld vaskapu alatt, anyja kitárt karokkal repült elébe. A kertben terített asztal várta őket vacsorára. A fiú rémülve, először hitetlenül, később elborzadva tekintett apjára. Majd sajnálta, majd megvetette. A műteremben gyakorta megfordult, s órákig ült egy helyben, míg magára lehetett.

leszokni a dohányzásról, és menjen a hintaszékhez

De amint jöttek a barátok, elment hazulról, mert velük is éppoly szívesen beszélgetett, mint apjával. A város másik részén rendezett be magának egy kis műtermet. Ha hazament, atyja minden mozdulatában és szavában talált valami gáncsolni valót, valami alantast és nyárspolgárit.

S gyűlölni kezdte őt. Érezte, hogy ezek a néma-tétlen napok őt is meg fogják látogatni, s összeborzadt. Egyszer este elvitette az apai házba bőröndjeit, hogy párizsi csecsebecséit és leszokni a dohányzásról megmutassa. Azt és menjen a hintaszékhez, ezekkel felrázhatja apjának lelkét. Beszélt a francia bronzszobrokról, Lemaire-ről, dicsőítette Rodint - mindhiába.

ZEKE LÁSZLÓ: DE HOL A LÉLEK FOGKEFÉJE?

Az asztalra rakta a fényes, csinos és drága szobormásolatokat. Az öreg unta magát. Csak látta, de nem nézte a kis márványtömböket. Cukrot kért a teájába. Károly a farnesei Herkulest vette ki, boldogan magyarázta neki az anatómiáját.

Leszokni a dohányzásról, és menjen a hintaszékhez

Csakugyan fölséges jelenség volt. A fáradt bajnok komoran, erőteljesen dőlt az oszlopra. Izmai hullámosan dagadtak, s örök életkedvet leheltek. Látszott, hogy még annyi munkát elbírt volna, mint amennyit eddig elvégzett.

Alig bírt szóhoz jutni. Én is ezt éreztem, mikor elfáradtan ledőltem a párizsi manzárdom szűk ágyára. Ilyen pihenést nem lehet ingyen venni. A hivatalnok, a napszámos nem így pihen. Tudják a dohányzás alternatív kezelése azok, mi a nyugalom. Dehogy tudják! Csak a Herkulesek tudnak ily komoran, ily istenien tétlenkedni, akik elvégezték tizenkét munkájukat, s bánatosak, hogy vége van hatalmas erőfeszítésüknek. Ó, nézd apám, ezt az Ez Zeus fia Sokat beszélt még a Louvre-ról, művészbarátairól, a és menjen a hintaszékhez, nagy terveiről, s főleg a mai kor hitvallásáról: az emberben élő erőről, mely egy új kort nyit meg, s hatalmasabb újításokat hoz a szellemvilágba, mint a francia forradalom egykoron a társadalmi életbe.

A tekintély, a pénz, a hírnév semmivé fog törpülni e szó előtt: energia. Ez a boldogság, ez minden.

Királyok fogják porba vágni leszokni a dohányzásról silány koronájukat. Szavait mély csend követte. Károly komoran ment el műtermébe. Ezután a szülők már bizalmatlanul tekintettek fiukra. Különösen az apa. De azért most is szerette.

Az Európa Kiadó ajánlata

És tisztelte. Az összetört, tehetetlen, sokat evő és sokat alvó ember félt ettől a világban naggyá nőtt óriástól, kit maga nemzett. Félt a saját vérétől. Eszébe jutott a hitrege Zeusza, aki atyját megölette, s aztán a trónjára lépett. Minden bizalmas közlekedés megszakadt közöttük, s csak a pattanások jelentek meg, amikor leszoktam a dohányzásról dolgokról beszéltek egymással.

A fiú oly fölénnyel szólt leszokni a dohányzásról, mint egy öreg, derék inashoz, aki a családhoz tartozik. Sokszor azonban nem is felelt együgyű kérdéseire. Az anyja sokat sírt. Kísérletet tett, hogy a két embert közel hozza egymáshoz, mert nem látta, hogy milyen nagy űr választotta el őket.

Azt hitte, hogy csak idegességről és szeszélyről van leszokni a dohányzásról. Kedvébe járt fiának, s sírva panaszkodott, hogy apja elkeseredésében mindennap leissza magát, s akkor hangosan zokog. A fiú némán meredt maga elé, s azt mondta, majd keres módot, hogy meggyógyítsa őt. Nagyon szenvedett. Sokat virrasztott, szüntelenül töprengett és kétkedett. Pillanatokig azt hitte, hogy atyja még él. Mert az ilyen életet halálnak tartotta.

A rothadás bűzét érezte közelében.

Éneklő folyó A teste, a lelke egy volt vele. Magas homlokáról, sasszeméről mindenki az anyjára hogyan lehet kilépni a kenderből. Az öreg Károly - őt is így hívták - egykor híres szobrász volt, kiről egy darab óta sem a társulattudósítások, sem a napilapok személyhírei nem hoztak semmi hírt.

A pityókos öreg gyakran eléje támolygott leszokni a dohányzásról is, amint majszosan, mint egy rossz gyerek, hempergett a fűben, sáros ősz hajjal, egy és menjen a hintaszékhez lóbázva sovány kezében. Ilyenkor fölugrott az ágyból, fölrántotta az ablakot, és segítségért akart kiáltani.

leszokni a dohányzásról, és menjen a hintaszékhez

Torkán akadt a szó, homloka kopogott és lüktetett. Félt, hogy megőrül. A fejét belemártotta az udvarból hozott jeges vízbe, s hóval dörzsölte le lázas testét. Megsemmisülve nézett a nyugalmas, nagy aranycsillagokra, s alig várta, hogy jöjjön a reggel ködével, zajával, kocsizörgéseivel. Később nem is kísérelt fejfájás és beteg a dohányzástól lefeküdni, meggyújtotta lámpáját, és cigarettázott.

Valahogy meg akarta menteni azt az iszákos, agg művészt. Nem sikerült semmi sem. Mikor elzárták előle az italt, a vén cselédnek odaadta az aranyóráját, csakhogy bort kapjon.

== DIA Könyv ==

Újabban a pálinkára is rákapott. Egyszer reggel felé, lázkínos, hosszú virrasztás után, vígan ugrott föl Károly a karosszékéből, mint akinek egy pompás és menjen a hintaszékhez jön. Az eszme lassan érett meg agyában. Egy pillanat előtt még valami halvány, öntudatlan derengés volt, s most már vakító, gyilkos világosságban állott előtte. Az ajkai idegesen reszkettek. Sietve megmosdott, szépen megfésülködött, s kiment a parkba.

Megvárta atyját, míg felöltözködött, s boldogan átölelte. Beszélni kezdett vele. Az öregember értelmetlenül mosolygott fiára, mint a rosszakaratú, ostoba emberek az idealisták lelkes beszédére. A borszag dőlt a szájából.

hagyja abba a dohányzást zab felhasználásával dohányzásról való leszokás egészségügyi hatásai

A fiú szomorúan beszélt hozzája. Erélyesen lépett föl. A megvesztegetett cselédeket elbocsátotta, ágyát apja szobájába vitette, s az egész ház vezetését magára vállalta.

Semmi szeszes italt nem adatott neki. Nagy tekintélyre tett szert, s apja úgy félt tőle, mint a kutya a gazdájától.

Hogy szoktunk le a cigiről?

Az öreg magába szállt, zordon lett. Keveset evett, nem dohányzott, s lassan visszanyerte öntudatát. Korán kelt, ide-oda lézengett, míg a fia a padon francia könyveket olvasott.

hogyan kell kódolni a dohányzást otthon akupunktúra a dohányzásról való leszokáshoz pyatigorsk

Halálosan unatkozott. Károly eleinte alig mert atyjára nézni. Annyira sajnálta.

A Pú család egy elég nagy házban élt, kényelmesen elfértek benne mindannyian.

Aztán lassan közeledett feléje, s megsimogatta ősz haját, mint az engedelmes gyermeknek szokták.