Abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni


Hofmann úr egy keddi napon érkezett meg Romániából, a két kis leányával és azzal a csinos összeggel, a mely az építő-munkálatok befejezése után járt neki. A feleségét nem hozta magával; azt otthagyta, a földben. Szerdától szombatig, egész nap a nagyvállalkozóknál és az állami intézetekben szaladgált, hogy uj alkalmazást kapjon.

Ez volt a legsürgősebb dolga; már rövid ideig se tudott tétlenül élni. De vasárnapról nem akarta elhagyni, hogy meglátogassa hagyja ki jó pénteken anyját. Elmult tizenöt éve, hogy nem látta; azóta, hogy kiköltözött Romániába.

 • Békés Megyei Hírlap, november ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
 • The Project Gutenberg eBook of Furcsa emberek by Zoltán Ambrus
 • Hangulatcsináló novella Csokonai Vitéz Mihály vígjátékához, "Az özvegy Karnyóné"-hoz Az alispánnak még a hajdúja is öreg badacsonyit iszik ma, mert ma nagy nap van Csurgón.
 • Móricz Zsigmond: Válogatott elbeszélések
 • Azt mondják, hogy a dohányzásról leszokás meghízik
 • Karinthy Frigyes: Viccelnek velem

Akkor is mindössze kétszer látogathatta meg, mert alig hogy megjött Amerikából, máris el kellett foglalnia a romániai alkalmazást.

Tizenöt év nagy idő; azóta az anyja igen megöregedhetett. És az utolsó hónapokban nem a legjobb hírek érkeztek róla.

Hogy csak megvan; jár-kel, jól eszik, jól alszik, de a szellemi tehetségei nagyon megfogyatkoztak, az emlékezetét például nagyrészben elvesztette. A sógorasszony levele nem mondott ennél többet. Szép kor, nagy kor; nem csoda, hogy nem egészen egészséges. És hogy nem igen emlékezik?

Melyben elmondatik a fiatal Krausz születése, ifjúsága és atyjával való beszélgetése. Születtem a Külső Szerecseny-ucca Atyám ugyane háznak az uccára nyíló homlokzatában jónévnek örvendő kalmár volt: sajtárúkkal és más tejtermékekkel űzött állandó és kiterjedt kereskedést; a ház majdnem minden előkelőbb ajtószámával és lichthófjával üzleti összeköttetésben állott: - még az akkori jóhírű Goldberger-családnak is szállított naponta két és félliter pasztörizáltat a es alá, félliter külön, akiknek pedig cselédjük is volt.

Hát nem sokkal rosszabb volna, ha nem tudna járni, vagy fájdalmai volnának? Hogy csak a szellemi tehetségei fogyatkoztak meg, az még hagyján. Sok olyan dolog történt vele, a mire jobb nem emlékezni. Hanem azért ez a hír mégis csak facsargatta egy kicsit a Hofmann úr szivét.

Hiába, az édesanya mégis csak az édesanya marad! Akármilyen és elkezdtem kövérni látja és akárhogy megöregszik, eltaplósodik az ember, az édesanyától még se lehet végképpen elszokni.

Hofmann úr nem volt rossz fiu.

inhalációk a dohányzásról való leszokáshoz mi igazán segít a dohányzásról való lemondásnak

Mióta az anyja özvegyen maradt, minden hónapban segítette valamivel. Előbb harmincz koronát, s a mióta többet keres, ötven koronát küldött neki havonkint. Pedig az anyja nem is volt nagyon rászorulva erre a segítségre.

Az apjukról egy kis nyugdíj maradt rá, és elkezdtem kövérni a legöregebb fiánál lakott, a hol egész életére megvolt a fedele és az élelme. Ez a legöregebb fia ugyan már vagy tíz éve meghalt, de utána megmaradt a ház, — egy kisvárosi ház, de szép, tágas épület, nagy udvarral és kerttel, — s a postát is örökölte az özvegy. és elkezdtem kövérni

Békés Megyei Hírlap, 1997. november (52. évfolyam, 255-279. szám)

Hát minden a régiben maradt; az öregasszony a fia halála után is ottmaradt a menyénél és az unokáinál, mert a menyét csak úgy szerette, mint ha az édes leánya volna. Aztán a számtiszt fia is rendesen segítette valamicskével. Csak a nőtestvérük nem gyámolíthatta; az nagyon szegény embernél volt férjnél és sok gyermekkel vesződött.

Ő azonban egyszer se mulasztotta el, hogy elsején postára tegye a szokásos ötven koronát.

Ilyenkor mindig irt egy pár sort arról, hogy hol jár és mit csinál. Tíz-tizenkét évvel ezelőtt még minden hónapban megkapta a köszönő-levelet. De már akkor panaszkodott, hogy a szeme nagyon meggyöngült és hogy az írás nehezére esik. Előkészítette rá a fiát, hogy a levelei egyszer csak el fognak maradni. És lassankint el is maradtak. Vagy nyolcz év óta már csak a sógorasszony, vagy ennek a leánya értesítették anyjának az egészségi állapotáról.

Abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni

De ezek ritkábban írhattak; a posta sok dolgot ad, érthető, és elkezdtem kövérni nem érnek rá vagy nincs kedvük és elkezdtem kövérni. Igen, ő mindig elég jó fiu volt; nem kellett szemrehányást tennie magának. De hát ez volna minden, a mivel az ember a szüleinek tartoznék?

KARINTHY FRIGYES: ÚJ GÖRBE TÜKÖR

A pénz és a hiradás? Hja, nem élhetett a közelében! Kenyeret kellett keresnie. Mióta sógorasszonyának az utolsó levelét megkapta, Hofmann úr sokszor gondolt öreg édesanyjára, a kit tizenhatéves kora óta vajmi ritkán látott.

Abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni mit nyer a dohányzásról való leszokás

És — különös! Most is mindig olyannak látta, a milyen abban az időben volt, mikor sok kis gyerek szaladgált a szoknyája körül, sok kis gyerek, a kik meghaltak vagy elszóródtak a világban. Elhatározta, hogy magával viszi a kis leányokat is. Az út oda gyorsvonaton csak másfél óra!

A HAZUGSÁG ÖL.

És ezek még nem is látták a nagyanyjukat. Vasárnap reggel szép ruhát vegyetek fel! Meglátogatjuk a nagymamát. Dohányzási kódolás az armavirban kis leányok boldogok voltak, hogy egyszer az apjukkal mehetnek el hazulról. Mindegy, akárhová. Sógorasszonya, a postamesterné, nagyon szivesen fogadta a rokonokat, de egy kissé czerimóniásan.

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA

A »szalonba« vezette be őket, egy olyan szobába, a melyen meglátszott, hogy csak ünnepnap lát társaságot. Elhoztad a leányokat is, ez derék! Azt hittem, már nagyobbacskák. Hát te szemüveget viselsz, lelkem?! Bizony, elmaradtak egy kicsit, mert Lencsi már tizenhárom esztendős, s Adélka tizenegy. De a vörheny nagyon megviselte őket; még most se heverték ki egészen. Nagyon véznák, mi? De a szegény anyjuk is ilyenfajta volt.

OS Országos Sajtószolgálat

Féltem is őket, hogy örökölték a baját. Úgy beszélt róluk, mintha ott se lettek volna. Lencsi és Adélka kiváncsian tekintgettek körül. Minden csekély uj látnivaló érdekelte és mulattatta őket. A szoba egy percz alatt megtelt fiatal néppel. Az ismerkedés néhány semmitmondó szava után a kis leányokat elhívták a kertbe.

Előre figyelmeztetlek, hogy ne lepjen meg, ha nem fog megismerni.

9 ok, amiért a Dohányzás Egészséges!

Mindenkit összetéveszt régi, nagyon régi ismerősökkel. És rád, az igazat megvallva, nem igen emlékszik… — Hogyan, talán csak nem… eszelős? Más baja nincs, csak az emlékezete pusztult el nagyon. Az se egészen. A nagyon régi dolgokra, például a leánykorára, meg arra az időre, a mikor még kicsinyek voltatok, néha egészen jól emlékszik. Hiszen elég gyakran irok!

Mindig megmondjuk neki: »Anyám, a Károly irt! Pénzt küldött!

FURCSA EMBEREK.

Csak azért mondjátok, hogy ne szomorkodjam annyit. Tudom én jól, és elkezdtem kövérni a Károly is meghalt, mint a többiek. Már régen meghalt. Még tizenhat esztendős se volt, a mikor meghalt. Megharagszik és indulatosan fakad ki: »Azt akarjátok rámfogni, hogy őrült vagyok! Azóta, hogy ebben az állapotban van, többször megmutattuk neki az arczképedet, de nem ismert rád. Különben még bennünket is csak félig-meddig ismer.

 • Békés Megyei Hírlap, november ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
 • Dohányzó fájdalom a jobb tüdőben

Engem a leányának tart és a leányomat is a maga gyermekének képzeli. Azt hiszi, csak ez a két gyermeke maradt, a többiek meghaltak. De az orvos is azt mondja, hogy ez csak az aggkori elmegyöngülés egy különös esete.

Különben majd mindjárt meglátod. Ebben az időtájban szokott fölébredni a délutáni álmából. Tovább beszélgettek. Mindarról, a mi azóta történt, hogy utóljára találkoztak.

Abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni dohányzásról való leszokás, hogyan támogassa a testet

A tizenöt év sok veszteségéről. Ki-ki a maga halottjáról. A sógorasszony a postamesterről, Hofmann úr arról a szegény asszonyról, a kit Romániában ismert meg és Romániában hagyott. Azután a gyermekeikről.

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA

Egyszerre egy kis öregasszony jelent meg az ajtóban. Hazajött Romániából! Károly kitárta a két karját.

 1. Karinthy Frigyes: Viccelnek velem
 2. És ide az van írva, hogy jelentkezz kilenckor.
 3. KARINTHY FRIGYES: ÚJ GÖRBE TÜKÖR

Nini, hisz ez a jó Skultéty úr! Isten hozta nálunk, kedves Skultéty úr! És elkezdtem kövérni helyet. Bizony, már régen nem volt szerencsénk! Ez a néma felelet elvette minden bátorságát. Nem mert ellenkezni. Csak egy hosszu, forró csókot nyomott az öregasszony kezére.